Zapisz się

Zapiszcie się na kurs:

Wypełnijcie formularz i czekajcie na mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.


Kobieta

MężczyznaKoszt kursu: 350,00 zł

Całość (350,00 zł + 2% opłaty za przelew elektroniczny, do zapłaty: 357,00 zł)

Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Kobieta
Mężczyzna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: w postaci wizerunku w związku z utrwalaniem udziału w Kursie "Przed Nami Małżeństwo" w formie fotorelacji z kursu „Przed nami małżeństwo.
Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej, mediach społecznościowych, materiałach reklamowych Diakonii Ruchu Światło-Życie z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8, w celu promowania wydarzeń z kursu.

Kobieta
Mężczyzna
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8, (dalej jako: Administrator);
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@przednamimalzenstwo.pl lub przesyłając korespondencję na adres Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8, z dopiskiem „ODO-PNM”;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych, o których mowa powyżej odbywa się w celu:
  1. realizacji umowy na organizację i uczestnictwo w Kursie "Przed nami małżeństwo", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia ochronie danych, tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgody osoby, której dane dotyczą w zakresie przetwarzania wizerunku oraz zgody na otrzymywania informacji o inicjatywach i wydarzeniach podejmowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8;
 4. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa:
  1. w przypadku realizacji umowy na organizację i uczestnictwo w Kursie "Przed nami małżeństwo" do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy, obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy,
  2. w przypadku udzielonej zgody, do czasu jej wycofania przez osobę udzielającą zgodę,
 6. posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
  3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;
  5. prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679 oraz prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych, których podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.
 8. podanie danych jest wymagane w celu zawarcia umowy na organizację kursu "Przed nami małżeństwo", konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i uczestnictwa w kursie "Przed nami małżeństwo", natomiast podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kobieta
Mężczyzna
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, informacji dotyczących inicjatyw podejmowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, przy ulicy Różyckiego 8.